ЗАКОН УКРАЇНИ

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 27, ст.218)

{Вводиться в дію Постановою ВР
№ 4005-XII від 24.02.94, ВВР, 1994, № 27, ст.219}

Стаття 20. Умови виховання та навчання

Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, власники і адміністрація навчально-виховних закладів та громадяни, які організують або здійснюють навчальні та виховні процеси, зобов'язані забезпечити для цього умови, що відповідають вимогам санітарних норм, здійснювати заходи, спрямовані на збереження і зміцнення здоров'я, гігієнічне виховання відповідних груп населення та вивчення ними основ гігієни.

Режими навчання та виховання, навчально-трудове навантаження дітей і підлітків підлягають обов'язковому погодженню з відповідними органами державної санітарно-епідеміологічної служби.

{Частина друга статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012}

Стаття 30. Запобігання особливо небезпечним, небезпечним інфекційним хворобам, масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) та радіаційним ураженням

Кабінет Міністрів України відповідно до закону встановлює карантинно-обмежувальні заходи на території виникнення і поширення інфекційних хвороб та уражень людей.

{Частина перша статті 30 в редакції Закону № 5460-VI від 16.10.2012}

{Частину другу статті 30 виключено на підставі Закону № 5460-VI від 16.10.2012}

{Частину третю статті 30 виключено на підставі Закону № 5460-VI від 16.10.2012}

{Частину четверту статті 30 виключено на підставі Закону № 5460-VI від 16.10.2012}

{Частину п'яту статті 30 виключено на підставі Закону № 5460-VI від 16.10.2012}

{Частину шосту статті 30 виключено на підставі Закону № 5460-VI від 16.10.2012}

У разі виникнення чи загрози виникнення або поширення особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень населення органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування за поданням відповідних головних державних санітарних лікарів у межах своїх повноважень можуть запроваджувати у встановленому законом порядку на відповідних територіях чи об'єктах особливі умови та режими праці, навчання, пересування і перевезення, спрямовані на запобігання та ліквідацію цих захворювань та уражень.

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації зобов'язані забезпечувати своєчасне проведення масових профілактичних щеплень, дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних, інших необхідних санітарних і протиепідемічних заходів.

У разі загрози виникнення або поширення особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) або радіаційних уражень відповідними головними державними санітарними лікарями на окремих територіях можуть запроваджуватися позачергові профілактичні щеплення, інші санітарні заходи відповідно до закону.

{Стаття 30 в редакції Закону № 3037-III від 07.02.2002)

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про захист населення від інфекційних хвороб
 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 29, ст. 228 )

 

Стаття 11. Організація та проведення профілактичних і
протиепідемічних заходів

 

Організація та проведення профілактичних і протиепідемічних
заходів, зокрема щодо санітарної охорони території України,
обмежувальних заходів стосовно хворих на інфекційні хвороби та
бактеріоносіїв, виробничого контролю, у тому числі лабораторних
досліджень і випробувань при виробництві, зберіганні,
транспортуванні та реалізації харчових продуктів і продовольчої
сировини та іншої продукції, при виконанні робіт і наданні послуг,
а також організація та проведення медичних оглядів і обстежень,
профілактичних щеплень, гігієнічного виховання та навчання
громадян, інших заходів, передбачених санітарно-гігієнічними та
санітарно-протиепідемічними правилами і нормами, у межах
встановлених законом повноважень покладаються на органи виконавчої
влади, органи місцевого самоврядування, органи державної
санітарно-епідеміологічної служби, заклади охорони здоров'я,
підприємства, установи та організації незалежно від форм
власності, а також на громадян.

{ Частина перша статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI (
5460-17 ) від 16.10.2012 }

 

Організацію та проведення профілактичних і протиепідемічних
заходів у межах територій, об'єктів, частин і підрозділів,
підпорядкованих центральним органам виконавчої влади, що
реалізують державну політику у сферах оборони і військового
будівництва, охорони громадського порядку, виконання кримінальних
покарань, захисту державного кордону, Службі безпеки України,
забезпечують зазначені органи, підпорядковані їм установи
державної санітарно-епідеміологічної служби, медичні служби, а
також керівники зазначених об'єктів, частин, підрозділів.

{ Частина друга статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1254-VI (
1254-17 ) від 14.04.2009, N 5460-VI ( 5460-17 ) від
16.10.2012}

 

Проведення профілактичних щеплень забезпечують центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
охорони здоров’я, місцеві органи виконавчої влади, органи
місцевого самоврядування та органи державної
санітарно-епідеміологічної служби.

{ Частина третя статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI (
5460-17 ) від 16.10.2012 }

 

Стаття 15. Запобігання інфекційним захворюванням у дитячих
закладах

 

Прийом дітей до виховних, навчальних, оздоровчих та інших
дитячих закладів проводиться за наявності відповідної довідки
закладу охорони здоров'я, в якому дитина перебуває під медичним
наглядом. Довідка видається на підставі даних медичного огляду
дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у
цьому закладі, а також якщо їй проведено профілактичні щеплення
згідно з календарем щеплень і вона не перебувала в контакті з
хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.

 

Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з
календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється.
У разі якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням
установлених строків у зв'язку з медичними протипоказаннями, при
благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму
відповідних лікарів вони можуть бути прийняті до відповідного
дитячого закладу та відвідувати його.

 

Порядок проведення медичних оглядів дітей і форма довідки для
прийому їх до дитячих закладів установлюються центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері охорони здоров'я.

 

Працівники дитячих закладів підлягають обов'язковим
профілактичним медичним оглядам з метою виявлення хворих на
інфекційні хвороби та бактеріоносіїв у порядку, встановленому
законодавством.

 

Працівники дитячих закладів зобов'язані:
 

вести постійне спостереження за станом здоров'я дітей, а в
разі виявлення хворого на інфекційну хворобу - вжити заходів для
його ізоляції від здорових дітей та негайно повідомити про цей
випадок відповідний заклад охорони здоров'я;

 

систематично проводити гігієнічне навчання та виховання
дітей.

 

Стаття 35. Облік та реєстрація інфекційних хвороб
 

Облік інфекційних хвороб базується на системі обов'язкової
реєстрації кожного їх випадку незалежно від місця і обставин
виявлення та оперативного (екстреного) повідомлення про нього
відповідного органу державної санітарно-епідеміологічної служби.
{ Частина перша статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI (
5460-17 ) від 16.10.2012 }

 

Заклади та установи охорони здоров'я незалежно від форм
власності, суб'єкти підприємницької діяльності, що займаються
медичною практикою, ведуть реєстрацію та облік інфекційних хвороб
і подають відповідні статистичні звіти. Перелік інфекційних
хвороб, що підлягають реєстрації, порядок ведення їх обліку та
звітності встановлюються центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.
{ Частина друга статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI (
5460-17 ) від 16.10.2012 }

 

 

 http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif     

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.04.2015 № 446


 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 травня 2015 р.
за № 520/26965

Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності

Відповідно до частини четвертої статті 23 Закону України «Про дошкільну освіту», пункту 8Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, з метою запобігання навчальному перевантаженню дітей раннього та дошкільного віку НАКАЗУЮ:

1. Затвердити гранично допустиме навчальне навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності, що додається.

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України (Кононенко Ю.Г.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полянського П.Б.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

С.М. Квіт

ПОГОДЖЕНО:

Міністр охорони здоров'я України

Голова
Державної регуляторної служби України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького органу
об'єднань профспілокОлександр Квіташвілі


Ксенія ЛяпінаО. Мірошниченко


Г.В. Осовий

     


 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
20.04.2015 № 446

   

 

   
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

__

________
*Години, передбачені для фізкультурних занять (плавання), не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.
Навчальне навантаження: тривалість проведення занять - спеціально організованих форм освітнього процесу, що відповідають віковим можливостям вихованців згідно із санітарним законодавством.
**Максимально допустиме навчальне навантаження визначають шляхом множення загальної кількості занять на тиждень, відведених на вивчення освітніх ліній у віковій групі, на тривалість заняття залежно від віку вихованців.
Для дітей віком від 1 до 3 років проводяться заняття тривалістю до 10 хвилин.
Тривалість одного заняття:
у молодшій групі - не більше 15 хвилин;
у середній - 20 хвилин;
у старшій - 25 хвилин.
Максимально допустима кількість занять у першій половині дня в молодшій та середній групах не перевищує двох, у старшій - трьох організованих навчальних занять. У різновікових групах тривалість навчальних занять необхідно диференціювати, орієнтуючись на вік кожної дитини.
У середині та наприкінці занять, що потребують високого інтелектуального напруження чи статичної пози дітей, необхідно проводити фізкультурні хвилинки.
Тривалість перерв між заняттями має становити не менше 10 хвилин.
Заняття, які потребують підвищеної пізнавальної активності, необхідно проводити переважно в першу половину дня та у дні з високою працездатністю (вівторок, середа). Рекомендується поєднувати та чергувати їх із заняттями з музичного виховання та фізкультури.
Необхідно враховувати, що значному скороченню організованих форм навчальної діяльності (занять) сприяє блочно-тематична організація освітнього процесу на засадах інтеграції, яка істотно знижує навчальне навантаження на дітей. При цьому тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно в молодшій, середній, старшій групах), проте інтегроване заняття може замінити всі інші, крім занять з фізичної культури й музичного виховання. Тобто щодня можна проводити одне інтегроване заняття, закріплюючи набуті дітьми знання і вміння в різних видах дитячої діяльності протягом дня. При цьому тривалість статичного навантаження у положенні сидячи на одне заняття не повинна перевищувати для дітей молодших груп - 15 хвилин, середніх - 20 хвилин, старших - 25 хвилин.
Не дозволено вимагати від дітей виконання домашніх завдань.
Після денного сну діти можуть відвідувати гуртки. Тривалість проведення гурткової роботи - 15-25 хвилин залежно від віку дітей.
Недопустимо проводити заняття в гуртках за рахунок часу, відведеного на прогулянку та денний сон.
Фізичне виховання дітей у дошкільному навчальному закладі має складатися з: ранкової гімнастики; занять фізичною культурою; рухливих ігор та ігор спортивного характеру; загартування; фізкультурних хвилинок під час занять, фізкультурних пауз між заняттями; фізкультурних комплексів під час денної прогулянки.
Визначаючи обсяг рухової активності дітей, необхідно враховувати стан їхнього здоров’я та психофізіологічні особливості.
Організоване навчання у формі фізкультурних занять слід проводити з дворічного віку. Тривалість занять для дітей у віці від 2 до 3 років - 15 хвилин; від 3 до 4 років - 20-25 хвилин; від 5 до 6(7) років - 25-30 хвилин.
Фізкультурні заняття для дітей дошкільного віку проводять не менше трьох разів на тиждень. Форма та місце проведення занять визначаються педагогом залежно від поставленої мети, сезону, погодних умов та інших факторів.
За наявності басейну проводять 2 заняття з плавання та 2 заняття з фізкультури.
У дні, коли немає занять з фізкультури і плавання, проводять фізкультурні комплекси під час денної прогулянки.

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освітиЮ.Г. Кононенко

Нормативно-правове забезпечення дошкільної освіти

 

1.Конституція України
2.Конвенція про права дитини, ратифікована постановою Верховної ради України від 27 лютого 1991 року №789 – ХІІ
3. Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 року №1060 – ХІІ, зізмінами від 19 грудня 2006 року
4. Закон України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. № 2628-ЇЇІ, зі змінами від 01.01.2009 р.
5. Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. № 2402-ІП, зі змінами від 24 квітня 2008 р.
6. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні
7. Програма розвитку дитини докільного віку «Я у Світі» (нова редакція)
8. Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305
9. Лист Міністерства освіти і науки України від 16.06.2016 року №1/9-315 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016 – 2017 навчальному році»
10. Лист Міністерства освіти і науки України від 26.07.2010 року №1.4/18-3082 про організовану та самостійну діяльність у дошкільному навчальному закладі.
11. Інструктивно – методичні рекомендації щодо організації фізкультурно – оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі. Лист МОН України №1/9 – 438 від 27.08.2004 року
12. Лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 № 1/9-455 «Планування роботи в дошкільному навчальному закладі»
13. Лист інституту інноваційних технологій і змісту освіти №1.4/18 – 3082 від 26.07.2010 р. «Про організовану і самостійну діяльність дітей у докільному навчальному закладі»